Aksesiblite

 

Sitwèb sa a an konfòmite ak Règleman Eta Nouyòk NYS-P08-005 Aksè sou Enfòmasyon ak Aplikasyon ki baze sou Entènèt ki ka jwenn nan:

Règleman Eta Nouyòk NYS P08-005 etabli kondisyon minimòm aksè pou Enfòmasyon ak aplikasyon ki baze sou Entènèt ki devlope, achte, konsève oswa itilize pa antite eta yo.Objektif politik la se ankouraje yon mendèv leta ki pi enklizif epi ogmante disponiblite sèvis gouvènmantal pou tout manm piblik la.Yo ta dwe adrese kesyon konsènan règleman sa a bay Kowòdonatè Aksè nan Eta Eta New York nan (518) 473-0234 oswa pa imel nan: [email protected]