Envestisman Mendèv Edikasyon

Eta New York ap chèche rekonstwi mendèv pwofesè li yo – ki gen ladan l atravè rekritman ak kenbe pwofesè atravè eta a pou rezoud mank pwofesè k ap kontinye. Pwogram yo pral bay ankourajman pou pwofesè yo, akselere pwosesis sètifikasyon eta a, adrese bezwen elèv yo epi kreye yon seri edikatè solid nan lavni pou asire ke yon mank pa janm menase opòtinite pou fanmi ak timoun ankò.

Pwogram rezidans pwofesè Empire State 30 milyon dola

Pwogram rezidans pwofesè Empire State la pral bay distri lokal yo finansman korespondan pou kreye pwogram rezidans youn oubyen dezan pou kandida pwofesè gradye yo. Pwogram ki finanse yo pral enplike SUNY, CUNY ak kolèj prive k ap fè patenarya ak distri lekòl piblik yo pou bay ekolaj redui oswa gratis pou kandida ansèyman, ki gen ladan liv ak frè, konsèy, ak yon bous pou kouvri depans pou viv yo.

Pwopozisyon yo te dwe 30 jen 2023 epi kounye a yo anba revizyon.

Tanpri klike isit la pou plis enfòmasyon. Bann rekonpans yo pral anonse byento.

Kesyon yo ka soumèt bay: [email protected].

Pwogram Sètifikasyon Pwofesè Altènatif $10 Milyon

Pwogram sètifikasyon altènatif yo se yon chemen nan pwofesyon ansèyman ki ka ede diminye baryè tan ak pri pou kandida ki enterese nan yon karyè ansèyman. Y ap resevwa lajan atravè sibvansyon konpetitif pou elaji pwogram ki deja egziste oswa devlope ak aplike nouvo bon jan kalite, ki baze sou rechèch, pwogram sètifikasyon altènatif nivo metriz. Y ap bay pwogram ki fè patenarya ak distri lekòl ki gen gwo bezwen yo ak pwogram ki konsantre sou zòn ki manke yo idantifye pa Depatman Edikasyon Eta Nouyòk la, ki gen ladan domèn adolesans (klas 7-12), elèv ki gen andikap (tout klas), ak angle pou Moun ki pale lòt lang (tout klas).

Pwogram sa a pral ouvri pou Enstitisyon Edikasyon Siperyè nan tout Eta New York. Plis enfòmasyon ap disponib pandan y ap devlope pwogram nan.

Pwogram parapwofesyonèl pou amelyore konpetans 8 milyon dola

Asistan ansèyman/parapwofesyonèl yo kapab yon pati esansyèl nan tiyo pwofesè yo, paske yo gen eksperyans anvan yo nan klas yo ak koneksyon solid ak kominote yo sèvi yo. Yo pral bay lajan atravè sibvansyon konpetitif pou elaji pwogram ki deja egziste oswa devlope ak aplike nouvo pwogram ki rekrite ak sipòte asistan ansèyman/parapwofesyonèl nan jwenn sètifikasyon pwofesè atravè yon pwogram edikasyon pwofesè ki anrejistre nan nivo bakaloreya.  Y ap bay pwogram ki fè patenarya ak distri lekòl ki gen gwo bezwen yo ak pwogram ki konsantre sou zòn ki manke yo idantifye pa Depatman Edikasyon Eta Nouyòk la, ki gen ladan Adolesans (klas 7-12), Edikasyon teknik ak karyè (klas 7-12), priyorite. Elèv ki gen andikap (tout klas), ak angle pou moun ki pale lòt lang (tout klas).

Pwogram sa a pral ouvri pou Enstitisyon Edikasyon Siperyè nan tout Eta New York. Plis enfòmasyon ap disponib pandan y ap devlope pwogram nan.