Opòtinite Ogmante pou Elèv SUNY ak CUNY

Atravè pwogram Aprantisaj ak Estaj, elèv ki soti nan lekòl CUNY ak SUNY yo kapab aplike sa yo aprann nan klas yo nan anviwònman pratik ak nan mond reyèl la – yon estrateji ki ankouraje rezilta siksè elèv yo.  SUNY ak CUNY pral elaji tou òf yo nan pwogram fòmasyon sante mantal pou ogmante kantite pwofesyon ki resevwa fòmasyon epi pi byen satisfè demann Nouyòkè yo.  

$2 Milyon pou Pwogram Aprantisaj CUNY

Pwogram Aprantisaj CUNY ede nan devlope pre-aprantisaj ak aprantisaj nan teknoloji, swen sante, edikasyon, konstriksyon/mesye ak lòt domèn bezwen segondè yo idantifye pa Konsèy Devlopman Ekonomik Rejyonal Vil Nouyòk. An patenarya ak Biwo Aprantisaj NYSDOL a, CUNY byen pozisyone pou l pwofite resous nan kolèj kominotè yo pou elaji aprantisaj nan endistri ak okipasyon ki gen anpil enpòtans rejyonal, k ap emèjan, ki ka ede kreye karyè pwofesyonèl ki estab pou etidyan Inivèsite a.

$3 Milyon pou Pwogram Aprantisaj SUNY

Inisyativ sa a pral ede elaji yon mendèv ki gen anpil konpetans atravè pwogram aprantisaj anrejistre ak pwogram pre-aprantisaj nan tout sektè endistri pi lwen pase konstriksyon. Atravè kat estrateji, SUNY ak NYSDOL vize pou maksimize aksè pou patisipan yo nan gwo demann, okipasyon salè konpetitif, atravè Eta New York, pandan y ap ogmante angajman patwon ak patnè kanpis yo.

Pou plis enfòmasyon, tanpri vizite sit entènèt pwogram nan.

$4 Milyon pou Pwogram Estaj CUNY

Pou asire ke tout elèv yo gen sipò nan chemen karyè yo, CUNY pral elaji pwogram estaj ak devlopman karyè li yo pou bay elèv ki majistre nan atizay liberal ak syans imanitè yo opòtinite pou yo devlope ladrès pwofesyonèl epi defini yon chemen karyè pou tèt yo pandan y ap konplete vwayaj akademik yo.  Swiv enfrastrikti estaj ak plasman ki egziste deja, pwogram sa a, atravè kowòdinasyon Biwo Santral ak aplikasyon lakou lekòl la, ta konekte elèv yo ak divès endistri ki pral bay ekspoze ak aksè ki nesesè pou pouse yo nan karyè apre gradyasyon.

$6 Milyon pou Pwogram Estaj SUNY

Estaj yo se yon kalite aprantisaj aplike ki montre yo gen yon gwo enpak sou siksè elèv yo ak fini; sepandan, gen anpil baryè ki ka anpeche elèv patisipe nan eksperyans aprantisaj sa yo. Y ap resevwa lajan pou sipòte elèv yo simonte baryè sa yo ki gen ladann, men se pa sa sèlman, gadri, transpò, sipò ekolaj pou estaj ete, bous pou elèv ki gen estaj ki pa peye, devlopman evalyasyon aprantisaj anvan ki ka ede elèv yo aplike travay aktyèl la. pou reyalize kredi nivo kolèj.  Yo pral itilize finansman tou pou administrasyon pwogram nan.

Pwogram Fòmasyon Sante Mantal $2 Milyon CUNY

CUNY pral fòme elèv yo pou yo vin pwofesyonèl kalifye ki pral travay ak moun ki bezwen sèvis prevansyon, tretman ak rekiperasyon akòz kondisyon konpòtman ak sante mantal. Pwogram Fòmasyon Sante Mantal CUNY la pral ankouraje elèv minorite ak plizyè lang ki enskri nan 18 kanpis CUNY - ki gen ladan senk kolèj kominotè, uit kolèj segondè, twa kolèj konplè ak CUNY Graduate Center ak CUNY School of Professional Studies - pou antre oswa kontinye chemen etid. ki pral prepare yo pou domèn sante mantal.

Sa a se dènye aksyon Eta New York te pran pou adrese mank divèsite nan domèn nan, ki an vire mennen nan disparite nan livrezon swen sante mantal pou popilasyon majinalize yo.

$3 Milyon Pwogram Fòmasyon pou Sante Mantal SUNY

SUNY pral ofri opòtinite amelyore pou kanpis yo pou ranfòse pwogram fòmasyon ak devlopman sante mantal aktyèl pou elèv yo, pwofesè yo ak anplwaye yo. Lòt pwogramasyon pral ofri opòtinite edikasyonèl pou elèv ki enterese pouswiv karyè nan sektè sante mantal la.