Kwen Calkins

Nouvo konstriksyon swasant (60) inite lojman abòdab pou granmoun aje nan vil Henrietta.
Non Pwogram nan:
Devlopman Endistriyèl Bond Cap
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Bishop Sheen Ecumenical Housing Foundation, Inc.
Rejyon:
Finger Lakes
Kantite prim CFA:
$8,784,548
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$8,784,548

Estati Pwojè:
Ble