Kwen Calkins

Nouvo konstriksyon swasant (60) inite lojman abòdab pou granmoun aje nan vil Henrietta (Konte Monroe). Sis nan inite premye etaj yo pral fèt kòm aksesib totalman epi kat inite adisyonèl yo pral fèt pou moun ki gen pwoblèm tande ak vizyèl.
Non Pwogram nan:
Kredi taks pou lojman Eta a
ID ajans:
HCR
Non aplikan an:
Bishop Sheen Ecumenical Housing Foundation, Inc.
Rejyon:
Finger Lakes
Kantite prim CFA:
$337,513
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$337,513

Estati Pwojè:
ble
Dat Konplete Prevwa: