Sant enpak UFA

Fondasyon Kominotè Konte Herkimer ak Oneida pral renove yon ansyen bilding lekòl ki vid depi lontan pou itilize kòm Sant Enpak Akademi Gratis Utica (UFAIC). Modèl inovatè sa a nan yon sant enpak endepandan pral baze sou bezwen rezidan yo idantifye, bay sèvis ki ankouraje endepandans ekonomik ak vize pwoblèm sosyoekonomik sistemik. Sant lan pral sipòte revitalizasyon yon katye ki gen gwo bezwen epi kontribye nan kwasans ekonomik nan tout vil la.
Non Pwogram nan:
Fon Sibvansyon Devlopman Empire State
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Fondasyon Kominotè Konte Herkimer ak Oneida
Rejyon:
Mohawk Valley
Kantite prim CFA:
$2,000,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt