Ekspansyon Mendèv

Traditional Arts of Upstate New York pral elaji yon pozisyon maketing a tan pasyèl bay yon Direktè Kominikasyon aplentan pou elaji kapasite l pou l mache nan orè apwofondi pwogram ak ekspozisyon òganizasyon an. (Finansman pou ane 1 nan 2)
Non Pwogram nan:
Council on the Arts - Envestisman Mendèv (Wonn 9)
ID ajans:
Atizay
Non aplikan an:
Atizay tradisyonèl nan nò Eta New York
Rejyon:
Peyi Nò
Kantite prim CFA:
$18,750
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt