Koneksyon Sant Lamè Sid ak Konsepsyon Estabilizasyon Shoreline

Vil Peekskill pral prepare desen pou yon santye bòdmè ak estabilizasyon bò rivaj bò Rivyè Hudson ak McGregory Brook nan Riverfront Green Park. Design pral itilize teknik bioenjenyè pou diminye ewozyon ak adrese risk ki asosye ak chanjman nan klima. Pwojè a pral aplike Pwogram Revitalizasyon Lokal Lamè Vil la ak Plan Direktè Sant Lamè Sid la nan amelyore Riverfront Green Park epi devlope lyen final la nan sistèm santye bòdmè Vil la.
Non Pwogram nan:
Pwogram revitalizasyon bòdmè lokal yo
ID ajans:
DOS
Non aplikan an:
Peekskill (C)
Rejyon:
Mid-Hudson
Kantite prim CFA:
$85,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$77,600

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: