United Auto Supply of Syracuse West LLC

United Auto Supply of Syracuse West, LLC pral envesti apeprè $7,592,000 pou konstwi yon 80,000 pye kare. depo/sant distribisyon nan ansyen Roth Steel nan Syracuse, Konte Onondaga. Pwojè a pral gen ladan ratrapaj anviwònman an, konstriksyon, ak achte ak enstalasyon mèb, enstalasyon, ak ekipman. Pwojè a pral ajoute 50 travay nan mendèv 399 ki egziste deja.
Non Pwogram nan:
Fon Sibvansyon Devlopman Empire State
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
United Auto Supply of Syracuse West, LLC
Rejyon:
Santral New York
Kantite prim CFA:
$1,000,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$1,000,000

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: