Ekspansyon Mendèv

King Manor pral elaji pozisyon Manadjè Sit la soti nan tan pasyèl rive nan tan plen pou mete ajou enfrastrikti li yo pou pi byen akeyi kominote li an k ap grandi, epi amelyore ak elaji sèvis vizitè yo, kontak kominotè, ak efò konsèvasyon istorik yo. (Finansman pou ane 1 nan 2)
Non Pwogram nan:
Council on the Arts - Envestisman Mendèv (Wonn 9)
ID ajans:
Atizay
Non aplikan an:
Asosyasyon King Manor nan Long Island
Rejyon:
New York City
Kantite prim CFA:
$28,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt