Herkimer County - gadri

Konte Herkimer pral konstwi espas nan Foltsbrook Nursing Home pou itilize kòm yon etablisman gadri. Etablisman an pral akomode swen pou jiska 53 timoun. Pwojè a pral benefisye rezidan granmoun aje yo nan Foltsbrook grasa itilizasyon pwogram entè-jenerasyon yo epi ede ranpli yon twou vid ki genyen nan sèvis gadri nan Konte Herkimer.
Non Pwogram nan:
Fon Sibvansyon Devlopman Empire State
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Konte Herkimer
Rejyon:
Mohawk Valley
Kantite prim CFA:
$250,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Nwa