Etid Estabilizasyon Streambank Konte Franklin

Distri Konsèvasyon Tè ak Dlo Franklin County a pral konplete yon rapò konsepsyon jeni pou adrese ewozyon bò wout nan Basen vèsan Rivyè St. Lawrence epi idantifye zòn ki pi bezwen reparasyon. Objektif pwojè a pral amelyore kalite dlo ak pwoteje enfrastrikti.
Non Pwogram nan:
Pwogram Sibvansyon Planifikasyon Sous Non-Agrikòl Non Point
ID ajans:
DEC
Non aplikan an:
Distri Konsèvasyon Tè ak Dlo Konte Franklin
Rejyon:
Peyi Nò
Kantite prim CFA:
$16,698
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: