Nouvo Bilding Laboratwa 127

Nouvo Laboratwa te etabli an 2016 e li se yon platfòm pou ogmante start-ups ki espesyalize nan teknoloji fwontyè. New Lab chita nan sant inovasyon pou antreprenè, kòporasyon, vil, ak envestisè. New Lab ap mande yon sibvansyon $1,000,000 pou elaji anprint li nan Vil New York nan konvèti twazyèm etaj Bilding 127 nan Brooklyn Navy Yard nan espas travay pou konpayi ki espesyalize nan teknoloji k ap parèt. Espas 40,000 pye kare sa a pral devlope kòm yon sant teknoloji k ap sipòte konpayi k ap travay nan domèn tankou UrbanTech, AgTech, AI, ak Quantum Computing. Pwojè sa a pral transfòme espas la pou akselere konpayi teknoloji etap bonè yo lè li pèmèt yo devlope rapidman pwodwi yo epi devlope konpayi yo. Pwojè a pral sipòte plis pase 35 konpayi epi kreye plis pase 300 djòb.
Non Pwogram nan:
Fon Sibvansyon Devlopman Empire State
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Nouvo Laboratwa
Rejyon:
New York City
Kantite prim CFA:
$1,000,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Nwa