Amelyorasyon Aksè nan Kanal Erie Vischer Ferry Preserve

Pwojè Pon Pyeton Dry Dock Clute a pral elaji aksè piblik pou rezidan yo ak touris yo nan Santye Konektè Kominotè Erie Canal ki fèk retabli epi konekte bò nò ak sid Kanal la, pandan y ap prezève rès abutman pon wòch orijinal yo. Erie Canal Community Connector Trail se yon santye rejyonal ki konekte vil Clifton Park ak Halfmoon anba Interstate-87 nan Vischer Ferry Nature & Historic Preserve. Pon an pral bay aksè pou tou de pyeton yo ak machin ijans ki travèse Prism Kanal Erie pou rive nan chemen istorik 1825 Erie Canal Towpath.
Non Pwogram nan:
Pwogram Sibvansyon NYS Canalway
ID ajans:
Kanal
Non aplikan an:
Vil Clifton Park
Rejyon:
Distri Kapital
Kantite prim CFA:
$150,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$150,000

Estati Pwojè:
ble
Dat Konplete Prevwa: