Konsolidasyon Plant Kontwòl Polisyon Dlo Long Beach

Vil Long Beach pral kontinye pwojè li a pou devye dlo ize ki soti nan Plant Kontwòl Polisyon Dlo Long Beach ki egziste deja pou rive nan Izin Tretman Dlo Bay Park la. Pyès pwojè sa a pral konstwi 5,650 pye tiyo soti nan South Black Banks Hassock rive nan North Black Banks Hassock, answit rive nan pwent Pearsalls Hassock. Pwojè a pral ogmante rezistans kont inondasyon, epi amelyore kalite dlo lè li detounen dlo ize nan etablisman tretman Bay Park ki pi gwo ak pi avanse.
Non Pwogram nan:
Pwogram Amelyorasyon Kalite Dlo (WQIP).
ID ajans:
DEC
Non aplikan an:
Vil Long Beach
Rejyon:
Long Island
Kantite prim CFA:
$5,000,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: