Pwojè Parrott House

Vilaj Schoharie pral restore ak renove Parrott House istorik, ki te konstwi an 1870 nan Vilaj Schoharie. Parrott House ki fèk renove a pral gen ladan yon restoran ak yon bar nan etaj tè a, ak yon lotèl ven chanm nan etaj anwo yo.
Non Pwogram nan:
Fon Sibvansyon Devlopman Empire State
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Vilaj Schoharie
Rejyon:
Mohawk Valley
Kantite prim CFA:
$500,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt