Syracuse-Onondaga Plan Konte Planifikasyon Estratejik

Ajans Planifikasyon Konte Syracuse-Onondaga pral envesti apeprè $200,000 pou devlope yon plan konplè nan tout konte a pou gide kwasans ekonomik ak envestisman nan Konte Onondaga. Plan an pral idantifye mwayen pou ranfòse sant minisipal yo ak koridò yo atravè kreyasyon anplasman modèn, pwoteje ak konsève zòn riral yo ak espas vèt yo, epi planifye pou amelyore kalite lavi nan chak kominote. Pwodiksyon pwojè a pral gen yon plan ki pral enklizif nan tout minisipalite yo ak moun ki gen enterè yo, ki pral gen gwo sipò kominote a, ki pral enfòmatif ak itil pou moun k ap egzekite yo epi ki pral gide klèman ak egzatman pran desizyon nan tout nivo nan direksyon pou kominote bon jan kalite, kwasans ekonomik, ak envèstisman saj pou yo. avni konte a.
Non Pwogram nan:
ESD - Planifikasyon Estratejik ak Etid Posibilite
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Ajans Planifikasyon Konte Syracuse Onondaga
Rejyon:
Santral New York
Kantite prim CFA:
$100,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt