Marathon Boat Group ekspansyon

 Marathon Boat Group (MBG) pral envesti apeprè $4 milyon dola pou renove ak ekipe etablisman 50,000 pye kare li nan Marathon, Konte Cortland. Dimansyon pwojè a gen ladan yon nouvo twati, yon choroum, espas biwo, sistèm penti, dènye amelyorasyon enèji, ak ekipman pwodiksyon. Pwojè a pral kreye 33 nouvo djòb.
Non Pwogram nan:
Fon Sibvansyon Devlopman Empire State
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Gwoup bato Marathon
Rejyon:
Santral New York
Kantite prim CFA:
$600,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt