Stockade Works Pwodiksyon ak Ekipman Post Pwodiksyon

Stockade Works pral amelyore kapasite l pou l bay pwogram fòmasyon fim/televizyon ki kiltive yon mendèv medya soti nan lekòl segondè rive nan mitan lavi nan Kingston, atravè acha ekipman fòmasyon apre pwodiksyon ak pwodiksyon.
Non Pwogram nan:
Council on the Arts - Pwogram Amelyorasyon Arts & Kiltirèl (Wound 9) - Fon Pwojè Kapital Mid-Size
ID ajans:
Atizay
Non aplikan an:
Stockade Travay
Rejyon:
Mid-Hudson
Kantite prim CFA:
$145,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt