Sezon zepòl sou Seneca

Seneca Lake Wine Trail, an kowòdinasyon ak 4 ajans pwomosyon touris ki nan anprent li yo, ap chèche ankouraje vizit agritouris ivè ak sezon epòl. Benefisyè a pral sèvi ak lajan yo pou antreprann yon gwo acha medya dijital pou ranfòse konsyantizasyon Seneca Lake, ak rejyon an jeneral, kòm yon kote pou vizite pandan sezon ivè a.
Non Pwogram nan:
Market New York
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Seneca Lake Diven Trail
Rejyon:
Southern Tier
Kantite prim CFA:
$150,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Nwa
Dat Konplete Prevwa: