Amelyorasyon drenaj pou Vilaj Depo

Konte Broome pral ranplase ak agrandi anviwon 700 pye lineyè sistèm drenaj fèmen nan Vilaj Deposit la, ki gen ladan ranplasman basen ak tiyo drenaj kwaze. Pwojè sa a pral adrese yon pwoblèm inondasyon nan yon seksyon vilaj la ki devlope anpil akòz tiyo drenaj ki pa gwosè.
Non Pwogram nan:
Sibvansyon Kominote Klima Entelijan 2019
ID ajans:
DEC
Non aplikan an:
Konte Broome
Rejyon:
Southern Tier
Kantite prim CFA:
$198,818
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$122,350

Estati Pwojè:
ble
Dat Konplete Prevwa: